دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-89 
6. استخراج ابعاد کلیدی تسهیم دانش

صفحه 75-85

معصومه السادات موسوی؛ حسام زندحسامی