دوره و شماره: دوره 10، شماره 33، پاییز 1394، صفحه 1-107 
7. مکان یابی فروشگاه زنجیره ای درکلان شهررشت باترکیبANP وGIS

صفحه 93-106

عباس شهنوازی؛ وحید رضا میرابی؛ فریده حق شناس کاشانی؛ کامبیز شاهرودی