دوره و شماره: دوره 9، شماره 27، بهار 1393، صفحه 1-111 
6. طراحی محصول با استفاده از رویکرد تلفیقی AHP-QFD

صفحه 71-82

علی آتش سوز؛ اسماعیل مزروعی نصرابادی؛ ماندانا بردبار


8. شناسایی عوامل کلیدی در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

صفحه 95-110

حسن فرج زاده دهکردی؛ شیوا مصلی نژاد؛ محمد حسین فتحه؛ مرتضی شفیعی