دوره و شماره: دوره 9، شماره 28، تابستان 1393، صفحه 1-99 
3. شاخص های ارزیابی جهت انتخاب تامین کنندگان حوزه تحقیقات براساس روش فازی چند معیاره

صفحه 29-38

سینا نمازی؛ امیر صادقی؛ محمود مدیری؛ زهرا گوراقجه لو؛ شایان ستاری


6. ترکیب الگوریتم‌های جستجوی ممنوع و جمعیت مورچگان برای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه

صفحه 69-84

نرگس محمودی دارانی؛ اعظم دولت‌نژاد ثمرین؛ مجید یوسفی خوشبخت