دوره و شماره: دوره 8، شماره 26، زمستان 1392، صفحه 1-103 
9. بررسی رابطه تعهد سازمانی با هوش هیجانی با رویکرد تفکر استراتژیک

صفحه 89-102

محمود محمدی؛ مهدی مرتضوی؛ حسین اسدی؛ الهام واحدی