دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، پاییز 1392، صفحه 1-147 
6. طراحی مدل توسعه اشتغال استان یزد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

صفحه 63-74

حامد فلاح تفتی؛ سید علی نقوی؛ میرمحمد اسعدی فیروز آبادی


9. توسعه ی مدل های AHP فازی برای ارزیابی تأثیر قابلیت های IT و ابعاد کیفیت داده ها

صفحه 105-116

داود خسروانجم؛ علی اصغر انواری رستمی؛ رسول چاوشینی؛ مسعود احمدزاده