دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، بهار 1392، صفحه 1-145 
7. مقایسه کارایی روش های "سیستم کلونی مورچگان" و "برنامه ریزی خطی" در مدل سازی مسأله زمان- بندی تولید جریانی

صفحه 131-144

سعید اسفندیاری؛ علی مروتی شریف آبادی؛ سید حبیب الله میرغفوری؛ حمید رضا کدخدازاده