دوره و شماره: دوره 7، شماره 21، پاییز 1391، صفحه 1-127 
7. مدلی در جهت بیان منطق سیستم ERP و مطالعه موردی کاربرد آن در نت

صفحه 83-96

عدنان کشوری؛ آرش مهدی زاده؛ حامد میرزاپور میرزاپور