دوره و شماره: دوره 7، شماره 19، بهار 1391، صفحه 1-145