دوره و شماره: دوره 6، شماره 18، زمستان 1390، صفحه 1-127 
1. طراحی مکانیسمی جهت هماهنگی زنجیره تأمین دو سطحی تحت تقاضای احتمالی

صفحه 1-12

مرتضی طاهری فرد؛ ابراهیم تیموری؛ مرضیه ابرهیمی شقاقی؛ صغری سلیمان گلی


3. تأثیر دانش بر عملکرد پروژه‌های عمرانی در ایران

صفحه 27-34

سید حیدر میرفخرالدینی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ مهرداد مرادی


7. ارائه روش شناسایی ویژگیهای نیروی انسانی دانش مدار (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

صفحه 81-96

علی رضا کوشکی جهرمی؛ سید حسین ابطحی؛ حسن بودلایی؛ مهرداد غلامی