دوره و شماره: دوره 5، شماره 12، تابستان 1389، صفحه 1-143