دوره و شماره: دوره 13، شماره 44، تابستان 1397 
2. ارائه مدل دو ‌هدفه تصادفی کاهش هزینه و زمان در زنجیره تامین دارو

صفحه 15-28

فرشید جویبان نادیلوئی؛ مهدی یوسفی نژاد عطاری؛ انسیه نیشابوری جامی