دوره و شماره: دوره 13، شماره 45، پاییز 1397 
7. بحران مالی و تکنیک هموارسازی سود

صفحه 78-92

بهروز قربانی؛ مهرداد قنبری؛ بابک جمشیدی نوید؛ علیرضا مرادی