دوره و شماره: دوره 13، شماره 46، زمستان 1397 
5. شناسایی و رتبه بندی بنگاه های اقتصادی حمل و نقلی بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد ‌با استفاده از روش مولتی مورا

صفحه 56-71

غلامرضا عینی سرکله؛ حسین محمودی؛ حسین افضلی؛ مصطفی رضوانی دوست؛ اشکان حافظالکتب