اهداف و چشم انداز

 

هدف نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران به منظور تبادل و انتشار دستاوردها و تحقیقات علمی خود در حوزه­ ی مدیریت صنعتی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و افق های جدیدی برای بررسی و توسعه­ ی مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته فراهم آورد. به منظور نیل به این هدف، این مجله پژوهشگران، اساتید و دانشجویان رشته مدیریت به خصوص رشته مدیریت صنعتی و صنایع را تشویق می نماید تا به نشر تحقیقات علمی و چاپ نشده در این نشریه اقدام نمایند. 

این نشری مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

 •          مدیریت تولید و عملیات
 •          تحقیق در عملیات
 •          تصمیمگیری و حل مسئله
 •          مدلسازی ریاضی و آماری (قطعی، احتمالی و فازی)
 •          تصمیمگیری چند معیاره
 •          تحلیلهای فرا ابتکاری
 •          تحلیل پوششی دادهها
 •          مبانی نظری تحقیق در عملیات، مدیریت عملیات و تصمیمگیری
 •          مدیریت پروژه
 •          مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت آماری
 •          مدیریت نگهداری و تعمیرات
 •          اندازهگیری کار و زمان
 •          مدیریت لجستیک و زنجیرهی تأمین
 •          مدیریت تولید و موجودی
 •          مکانیابی و استقرار
 •          مدیریت فرآیند
 •          مدیریت تکنولوژی
 •          ارزیابی عملکرد سازمانها با رویکرد کمی
 •          تحقیق در عملیات نرم
 •          سیستمهای پویا و مدلسازی سیستمها
 •          مدیریت استراتژیک صنعتی و استراتژیهای تولید

 

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی آزاد به مقالات خود را به خوانندگان بر روی وب سایت مجله فراهم آورده است. همچنین این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند.