اهداف و چشم انداز

 

هدف نشریه مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران به منظور تبادل و انتشار دستاوردها و تحقیقات علمی خود در حوزه­ ی مدیریت صنعتی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و افق های جدیدی برای بررسی و توسعه­ ی مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته فراهم آورد. به منظور نیل به این هدف، این مجله پژوهشگران، اساتید و دانشجویان رشته مدیریت به خصوص رشته مدیریت صنعتی و صنایع را تشویق می نماید تا به نشر تحقیقات علمی و چاپ نشده در این نشریه اقدام نمایند. 

محورهای اصلی مقالات موردنظر برای چاپ در نشریه حوزه های ذیل را شامل می شود:

  • تصمیم گیری استراتژیک در سیستم های صنعتی در شرایط اطمینان کامل
  • تصمیم گیری استراتژیک در سیستم های صنعتی در شرایط عدم اطمینان
  • تصمیم گیری استراتژیک در سیستم های صنعتی با استفاده از روشهای نرم سیستمی
  • تصمیم گیری استراتژیک در سیستم های صنعتی با استفاده از روشهای کارکردگرا
  • تصمیم گیری استراتژیک در سیستم های صنعتی با استفاده از روشهای رهایی بخش
  • تصمیم گیری استراتژیک در سیستم های صنعتی با استفاده از روشهای فازی
  • تصمیم گیری استراتژیک در سیستم های صنعتی در شرایط تعارض

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی آزاد به مقالات خود را به خوانندگان بر روی وب سایت مجله فراهم آورده است. همچنین این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند.