راهنمای نویسندگان

مقالات خارج از فرمت و دستورالعمل ذیل پذیرش نخواهند شد.

عنوان مقاله با فونت فارسی (B Titr) تیتر 16

ــــــ یک خط فاصله (BMitra 11)

(اسامی نویسندگان را به هیچ وجه درج نکنید)

چکیده: در متن چکیده از بیان مقدمه و کلیات خودداری و مستقیم به مسئله‎ مورد مطالعه و اهداف آن، روش‎شناسی و نتایج پژوهش به‎طور کوتاه اشاره شود. چکیدۀ مقاله با قلم فارسی BMitra اندازه pt. 11 و انگلیسی آن با قلم  Times New Roman  pt10  با فاصله خطوط 1 یا single فاصله  2/5سانتیمتر از سمت راست و 2/5 سانتیمتر از سمت چپ کاغذ، با کناره­های ردیف شده (Justify Low) نوشته شود. چکیده در مقاله‎، کمتر از 150 کلمه و بیشتر از 250کلمه نباشد. چکیده فقط یک پاراگراف داشته باشد و از اشاره به مراجع و استفاده از پاورقی در آن خودداری شود.

واژه‌های کلیدی: حداقل3 و حداکثر 5 واژه که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط و بهترتیب حروف الفبا باشند. (BMitra اندازه pt. 11)

ساختار کلی مقاله در فضای نرم افزار Word

1-   مقدمه (قلم13 B Mitar)

 به‌منظور یکسان‎سازی مجموعه مقاله‌ها و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل رایانه‌ای آنها فراهم شود، لازم است که همۀ مقاله‌ها با طرحی یکسان، کامل و هماهنگ تهیه و تایپ شوند. این راهنما به نویسندگان مقاله‌ها کمک می‌کند تا مقالۀ خود را با طرح مورد قبول مجله تهیه کنند. برای تایپ مقاله به زبان فارسی، فقط از نرم‎افزار مایکروسافت ورد نسخۀ  

(MS-Word 2007 or 2010)  در محیط ویندوز با امکانات فارسی استفاده کنید. حروف‎چینی مقاله با رعایت حاشیۀ 2/5 سانتی‌متر از طرف چپ، راست و پایین و فاصلۀ 2/5 سانتی‌متر از بالا در صفحه A4 و با فاصله خطوط 1 سانتی­متر انجام شود.

متن اصلی مقاله به‎ صورت تک‎ ستونی با قلم (فونت) B Mitra و اندازۀ pt. 13 و قلم انگلیسی Times New Roman 12 تک فاصله (single space) تهیه شود. عنوان همۀ بخش‌ها با قلم  B Mitra Bold و اندازه pt.13 تایپ شوند. عنوان هر بخش تنها مدخل آن بخش بوده و دیگر زیر عنوان ها را با حروف ابجد یا عدد مشخص فرماید. 

ترتیب عنوان‎های مقاله

ترتیب عنوان‎های مقاله به‌طور دقیق شامل این تیترها باشد: 1- مقدمه، 2- روش شناسی پژوهش، 3- نتایج و بحث،4- منابع.

توجه 1: در مقدمه به بیان مسئله، اهداف و ضرورت‎های پژوهش اشاره شود و روی این نکته تمرکز نماید که این پژوهش چیست و چرا انجام می‎شود؟ در قسمت مقدمه بخشی را به پیشینۀ پژوهش اختصاص دهید.

در قسمت روش شناسی پژوهش باید به زیربخش‎های اصلی ذیل اشاره شود:
1.پیشینۀ نظری (تئوری‎ها، دیدگاه‎ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله)؛ 2. پیشینۀ تجربی (پژوهش‎های پیشین و روش‎شناسی‎های آنها در مورد مسئله(؛ 3. مدل مفهومی (در صورت کمی بودن پژوهش و داشتن مدل).

در تدوین مقاله از آوردن مواردی چون ضمیمه، پیوست، پرسش‎نامه خودداری شود. اهداف، سؤال‎ها و فرضیه‎ های پژوهش در انتهای بیان مسئله توضیح داده شوند.

حداکثر تعداد صفحات مقاله

حداکثر تعداد صفحات مقاله (شامل کلیه بخش‎های مقاله، اعم از چکیده انگلیسی و فارسی و منابع و...) که منطبق با این راهنمای تدوین تهیه می‌شود، نباید از 20 صفحه و حداکثر 8000 کلمه در همین فرمت بیشتر باشد.

واژه‌های خارجی در متن فارسی

برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده کنید. در مورد نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را به‎صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمایید.

زیرنویس­ها

در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‎صورت راست‌چین با قلم BMitra و اندازۀ pt. 10[1] و زیرنویس­های لاتین به صورت چپ‌چین با قلم Times New Roman اندازۀ  pt. 10[2] نوشته شوند. در پانویس بعد از شماره یک نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید. از پاورقی کردن اسامی نویسندگان خارجی خودداری فرمایید.

شکل‎ها

هر شکل اعم از نمودار، چارت، نقشه و... باید شماره و توضیح داشته باشد، هیچ ‎یک از این موارد شمارۀ جداگانه‎ای ندارند، بلکه به‎ صورت وسط­چین در زیر آن با قلم B Mitra کم رنگ و اندازۀ  pt. 11 تایپ و به ‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شوند. نمودارها می‎توانند به‎صورت رنگی یا سیاه و سفید باشند؛ ولی به‎گونه­ای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ­ها و جزییات آنها قابل تشخیص باشد. نمودارها و اشکال در داخل متن و در جایی درج شوند که به آنها ارجاع می‌شود. بیان واحد کمیت‌ها در نمودارها الزامی است. در متن مقاله باید به همۀ نمودارها ارجاع شود. در تهیۀ نمودارها توجه کنید که اندازۀ اعداد، واژه‌ها، کمیت‌ها و راهنمای منحنی‌ها (legend) به قدر کافی بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله، کامل واضح و خوانا باشند. دقت فرمایید اگر نمودار داخل مقاله به‎ شکل تصویر (خروجی نرم ‎افزار) است، باید وضوح کامل داشته باشد. بهتر است فایل اصلی نمودارها در متن مقاله قرار داده شود. هر نمودار را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید. یک نمونه نمودار در زیر آمده است. (توجه شود که خود نمودارها نیز، همانند جدول­ها باید در موقعیت وسط‎چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرند.)

 شکل شماره (7): نمودار مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادی و الگوریتم کلونی مورچگان

جدول‌ها

هر جدول باید شماره و عنوان (توضیح) داشته باشد که در وسط جدول با قلم B Mitra پررنگ و اندازۀ pt. 11 تایپ و به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری می‌شود. باید جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، درج شوند. عنوان ستون­های جدول‌ها باید به‎صورت وسط‎چین (10B Mitra pt. پررنگ) و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به ‎صورت راست­چین یا وسط‎چین بسته به مقدار متن داخل جدول (Mitra pt. 11 نازک) و اگر لاتین باشند به‎ صورت چپ­ چین (Times New Roman 11 pt.) تایپ شوند. همۀ اعداد در جدول‌ها باید به‎صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند. بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است. توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط­چین نسبت به دو طرف کاغذ قرار گیرد. جداول باید فقط با خطوط افقی از هم جدا شده و فاقد خطوط عنودی باشند.

جدول شماره (1): خلاصه نوع و اندازه قلم­های مورد نیاز برای تدوین مقاله‌

عنوان

قلم (فونت)

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Titr

16

پررنگ

نام و نام خانوادگی

B Mitra Bold

12

پررنگ

آدرس پست الکترونیکی نویسندگان

Arial Bold

9

پررنگ

عنوان بخش­ها

B Mitra Bold

13

پررنگ

متن چکیده

B Mitra

11

نازک

واژه‌های کلیدی

B Mitra

11

پررنگ

متن اصلی

B Mitra

13

نازک

زیر نویس فارسی

B Mitra

10

نازک

زیر نویس لاتین

Times New Roman

10

نازک

عنوان جدول‌ها و نمودارها

B Mitra

11

نازک

عنوان ستون­های جدول‌ها

B Mitra

11

نازک

متون فارسی درون جدول‌ها

B Mitra

11

نازک

متون لاتین درون جدول‌ها

Times New Roman

11

نازک

مراجع فارسی داخل متن

B Mitra

13

نازک

مراجع لاتین داخل متن

Times New Roman

12

نازک

منابع

Times New Roman

12

نازک

 

جدول شماره 2 نیز مطابق راهنمای بالا تهیه شده است. یادآور می‎شود که جدول‌ها باید در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن قرار گیرند ضمن آنکه در داخل جدول‌ها باید از اعداد فارسی و عنوان‎های فارسی استفاده شود و در صورت استفاده از ممیز، اعداد را از سمت راست نوشته ممیز زده و بقیه عددها را بنویسید از به‎کار بردن نقطه به‎جای ممیز خودداری فرمایید. به‌طور مثال عدد 5/0 اول عدد 5 را نوشته ممیز را تایپ کرده بعد عدد صفر را بنویسید. (0.5)

جدول شماره (2): جدول تحلیل واریانس

منبع تغییرات

مجموع مربعات

درجه های آزادی

میانگین مربعات

 

سهم پارامتر

خطای A (دما)

7/2

2

4/1

4/9102

19

خطای B (آلفا)

09/0

1

094/0

2/637

7/0

خطای C (تعداد تکرار)

9/8

2

45/4

9/29905

4/62

خطای AB

016/0

2

008/0

1/53

1/0

خطای BC

098/0

2

05/0

3/329

7/0

خطایAC

44/2

4

61/0

2/4101

1/17

 

009/0

58

0001/0

 

1/0

کل

281/14

71

 

 

 

فرمول‌ها و روابط ریاضی

برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده شود. در ستون سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوط نوشته شود. (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ها الزامی است). در صورتی که فرمول­ها در محیط word نسخه 2007 تهیه شوند فایل ارسالی باید با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول­ها به عکس جلوگیری شود. تمام روابط ریاضی به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری شوند و شمارۀ هر رابطه با پرانتز جدا می‎شود. روابط باید با اندازه فونت 11 و قلم Times New Roman باشد. دو نمونه فرمول در زیر آمده است.

رابطه‎ (1)

 

رابطه‎ (2)

 

بحث و نتایج

بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است. در صورت داشتن پیشنهاد، می‎توانید آنها را در انتهای نتیجه‎گیری قرار دهید. در این بخش لازم است ضمن جمع بندی نتایج آزمون های فرض یا پاسخ به سوالات، نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات مشابه مقایسه گردد. همچنین در این بخش می توان به ویژگی های مدل یا روش ارایه شده و نتایج آن در مقایسه با سایر پژوهش ها پرداخت.

روش منبع‎دهی

برای منبع‎دهی از روش استاندارد APA  استفاده کنید. می‎توان برای افزایش بهره‎وری و راحتی در این‎کار از نرم­افزارword یا Endnote استفاده کرده و یا از Citation Machine استفاده نماید.

در فهرست منابع باید تمام ارجاعات فارسی به انگلیسی ترجمه شده و با قلم  Times New Roman اندازه . pt12 نوشته شده و عنوان کتاب و نام نشریه به صورت ایتالیک مشخص شود.

نکتۀ مهم در مورد منابع مورد استفاده: در جدول 3 شیوۀ منبع‎دهی به کتاب و مقاله تشریح شده است، در صورت استفاده از سایر منابع اطلاعاتی مانند: پایان‎نامه، گزارش پژوهشی، آمار سازمان‎های دولتی، جزوه‎های منتشر نشده، سایت‎های اینترنتی، فایل‎های صوتی و تصویری و ... از شیوه‎نامه APA استفاده کنید. تمام مواردی که برای نمونه در جدول 3 مشاهده می‎فرمایید (شماره نشریه داخل پرانتز، نام نشریه یا پایان‎نامه و عنوان کتاب به‎صورت ایتالیک و...) باید رعایت شوند. 

نکته 2: منابع باید حتما به‎طور کامل نوشته شوند. در مورد نشریه‎ها اعم از فارسی و انگلیسی حتماً به‎ترتیب نام نشریه (به‎صورت ایتالیک)، دوره، (شماره نشریه داخل پرانتز): صفحه انتهای مقاله خط تیره صفحه ابتدای مقاله (جدول 3 را مشاهده فرمایید).

نکته 3: منابعی که مربوط به کتاب می‎شوند، اعم از فارسی و انگلیسی حتما باید به ‎ترتیب انتشارات و محل انتشار نوشته شود (جدول 3 را مشاهده فرمایید).

نکته 4: منابعی که مربوط به پایان‎نامه یا رساله دکترا هستند، اعم از فارسی و انگلیسی باید دانشگاه و شهر مربوط به آن نوشته شود. (جدول 3 را مشاهده فرمایید).

نکته 4: در مورد منابع مربوط به کنفرانس‎ها، همایش‎ها و...، نوشتن تاریخ دقیق و مکان دقیق کنفرانس الزامی است.

نکات مهم در مورد فهرست منابع فارسی:

  • در داخل متن کلیه منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شوند (حتی منابع فارسی).

References

نکات مهم در مورد فهرست منابع انگلیسی:

  1. در پایان متن در قسمت منابع علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی آورده شوند.
  2. برای ترجمه منابع فارسی لطفا به منبع اصلی مراجعه کنید و یا از مترجم کمک بگیرید، برنامۀ Google translate پاسخ مناسبی به شما نمی‎دهد.
  3. منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

جدول شماره (3): شرح صحیح منبع‎دهی در داخل متن و لیست منابع پایان مقاله

نمونه

شیوه ارجاع دهی در متن

شیوه ارجاع دهی در لیست منابع

نمونه مقاله در روزنامه

(Henry, 1990)

Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.

نمونۀ مقاله انگلیسی

Cordella, A. & Iannacci, (2010)

Cordella, A. & Iannacci, F. (2010). Information systems in the public sector: The e-Government enactment framework. Journal of Strategic Information Systems, 19 (4): 52–66.

نمونۀ مقاله فارسی ترجمه شده

(Moghimi, & Alaei Ardakani, 2011:25)

Moghimi, M. & Alaei Ardakani, M. (2011). Measuring good goverance factors and e-government role in enhancing it. Quarterly Journal of Information technology management, 3(8):

171–188. (in persian).

نمونه کتاب انگلیسی

(Calfee & Valencia, 1991)

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991).  APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

نمونه کتاب انگلیسیبا چند نفر نویسنده

(Murphy, Lai, & Sookraj, 2008)

Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (2008). Evaluation of the neighborhood (congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support Society.

نمونۀ کتاب فارسی

(Seyed Javadein, 2004: 25)

Seyed Javadein, S. R. (2004). Fundamentals of human resources management. Tehran, University of Tehran press (UTP). (in persian)  

نمونۀ کتاب انگلیسی با یک نویسنده

  (Diaz-Rico, 2008: 212)

Diaz-Rico, L. T. (2008). A course for teaching English learners. Boston, MA: Pearson

مقاله الکترونیکی از وبسایت

(Aldexander, McKemzie, & Geissinger, 1998)

Aldexander, S., McKemzie, J., & Geissinger, H. (1998). An evaluation of information technology projects for university learning. Retrieved 5 February, 2006, from http://www.dest.gov.au/archive/cutsd/publications.

چکیده لاتین

English Title of the Article with English Font (Times New Roman)Size 14 Bold

(Name of Authors (Bold 12 Times New Roman

(Affilation (9 Times New Roman

(Email: (Bold 9 

چکیده انگلیسی: چکیده انگلیسی مقاله به‎طور دقیق با ترجمه چکیده فارسی همسان باشد (رعایت تمام موارد دستورالعمل‎های چکیده‎نویسی فارسی در این بخش هم الزامی است) و با قلم Times New Roman  با فاصله خطوط 1 یا single فاصله 5/2 سانتیمتر از سمت راست و چپ و پایین و 5/3 سانتیمتر از سمت بالا کاغذ، با کناره­های ردیف شده (Justify Low) نوشته شود.

واژه‌های کلیدی: به تعداد واژگان کلیدی فارسی و ترجمۀ دقیق همان واژگان باشد، با این تفاوت که ترتیب آن براساس ترتیب الفبایی انگلیسی انجام می‎گیرد.

 برخی نکات مهم ویرایشی

  1. برای شماره­ گذاری از عدد و نقطه استفاده شود؛ مانند شماره­ گذاری همین قسمت.
  2. قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله نیست، اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.
  3. هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنید، کلمه داخل پرانتز بدون فاصله به پرانتز می‎چسبد.
  4. برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه از نیم­فاصله استفاده شود (برای مثال انسان‎ها، می‎رود، تصمیم‎گیری، اندازه‎گیری، بهره‎مند، منطقه‎ای، همان‎گونه و...) برای ایجاد نیم­فاصله در نرم­افزار word می‎توانید از (ctrl + shift + 2) یا (shift + space) یا (ctrl + -) استفاده کنید (بسته به نوع ویندوز یکی از موارد عمل می‎کند).

 .[1]  نمونه زیر نویس فارسی با قلم BMitra  و اندازه 10

[2].  Footnote (Times New Roman 9)