اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آقای دکتر بهروز زارعی

دکترای مدیریت سیستم دانشیار دانشگاه تهران

bzareiut.ac.ir
02147771133


دکترای مدیریت سیستم ها از دانشگاه لنکستر انگلستان

سردبیر

دکتر منصور خاکسار

صنایع استادیار تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

m.khaksaryahoo.com
09183712436

مدیر داخلی

دکتر هیرش سلطان پناه

دکتری مهندسی صنایع عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

soltanpanah.net/
hereshiausdj.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر عیسی نخعی کمال آبادی

دکترای تخصصی / مهندسی صنایع استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده مهندسی / گروه صنایع.

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=240
nakhai.isagmail.com

دکتر کامران جمالی فیروزآبادی

مهندسی صنایع عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه. گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

kjamaliiaufb.ac.ir

دکتر محمد رضا لطفی

مهندسی صنایع عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تنکابن

lotfiiaufb.ac.ir

دکتر حیدر امیران

دکتری مدیریت صنعتی (گرایش تولید و عملیات) عضوء تمام وقت هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی

WWW.BUSINESSMONITOR.IR
amiranheydaryahoo.com

مدیر تولید محتوا

دکتر سید رضا ابراهیمی

زبان و ادبیات انگلیسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

s.r.ebrahimigmail.com