اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر هیرش سلطان پناه

دکتری مهندسی صنایع عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

soltanpanah.net/
hereshiausdj.ac.ir

سردبیر

دکتر عیسی نخعی کمال آبادی

دکترای تخصصی / مهندسی صنایع استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان / دانشکده مهندسی / گروه صنایع.

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=240
nakhai.isagmail.com

مدیر داخلی

دکتر محمود رحمانی

مدیریت بازرگانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

marahmandiausdj.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

آقای دکتر بهروز زارعی

دکترای مدیریت سیستم دانشیار دانشگاه تهران

bzareiut.ac.ir
02147771133


دکترای مدیریت سیستم ها از دانشگاه لنکستر انگلستان

دکتر هیوا فاروقی

مهندسی صنایع دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه کردستان

h.farughiuok.ac.ir

دکتر هوشنگ تقی زاده

استاد رشته مدیریت تولید و عملیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

k.p1351yahoo.com

دکتر سیدمحمدعلی خاتمی فیروزآبادی

مهندسی صنایع استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی

a.khatamiatu.ac.ir

دکتر چنگیز والمحمدی امامچائی

مدیریت صنعتی دانشیار مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب

valmohammadiyahoo.com

دکتر نازنین پیله وری سلماسی

مدیریت صنعتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

pilevarisalmasi.nazaningmail.com